Riskianalüüs

Töökeskkonnaspetsialist

Nõustamine

Töökeskkonna mõõdistamine

Riskianalüüsi koostamine

Tulenevalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 13 lõige 1 punkt 3 on tööandja kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele. Riskianalüüsi tulemused vormistatakse kirjalikult ja neid säilitatakse 55 aastat.

Riskianalüüs on aluseks:

– Määrata tervisekontrolli vajadus;
– Määrata isikukaitsevahendite vajadus;
– Määrata ohumärgistuse vajadus;
– Töökeskkonna mõõdistamisel;
– Töötada välja ohutusjuhendid;
– Otsustada töökoha parendamise üle;
– Töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava koostamisel.

Riskianalüüsi 5 sammu:

 1. Selgitatakse välja ohutegurid ja vajadusel teostatakse töökeskkonna parameetrite mõõtmised. Selles punktid toimub teabe kogumine (ankeet, vestlus, vaatlus);
 2. Selgitatakse välja ohustatud inimesed;
 3. Hinnatakse riski suurust ja olemasolevate ohutusmeetmete rakendamise efektiivsust;
 4. Dokumenteeritakse tegevus
 5. Analüüsitakse tulemusi ja koostatakse tegevuskava riskide vähendamiseks.

Hea töökeskkonna riskianalüüs aitab luua ühtse ja toimiva süsteemi töötervishoiu ja tööohutuse haldamiseks.

Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Tulenevalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 16 lõige 2 alusel võib tööandja tellida ettevõttesse pädeva töökeskkonnaspetsialisti teenuse, kui leiab, et ei ole ise valmis töökeskkonnaspetsialist olema ning ei soovi spetsialisti määrata ka oma töötajate seast.

Lähtudes seadusandlusest kuulub töökeskkonnaspetsialisti teenus osutamise kohustuste hulka:

 1. Tööohutuse üldine korraldamine ettevõttes
 2. Süstemaatilise tööohutusalase sisekontrolli läbiviimine
 3. Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine
 4. Töökeskkonna mõõdistamine tellimine (vajadusel)
 5. Töötajate juhendamine
 6. Tegevuskava koostamine (tuginedes riskianalüüsile ja töökeskkonna mõõdistamistulemustele)
 7. Ohutusjuhendite koostamine
 8. Sobilike isikukaitsevahendite valimine ja töötajatele kättesaadavaks tegemine
 9. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamine
 10. Tööinspektsiooniga suhtlemine

Eelised teenuse sisseostmise juures on: 

 • Vähendab kulutusi – teenuse sisseostmine on kindlasti odavam kui töötaja palgakulu.
 • Võimaldab ettevõtjal tegeleda oma põhitegevusega, olles kindel, et tööohutuse asjad on korras!

Nõustamine

Nõustamise teenuse kasulikkus või vajadus võib välja tulla erinevates olukordades

 • Kui ei oska kusagilt alustada;
 • Kui oled juba algust teinud aga ei ole kindal, et toimetad õigesti;
 • Kui oled juba juurutanud tööohutuse süsteemi ja vajavad ülevaadet.

Nõustamisteenuse juurde kuuluvad kindlasti ka meie kogemustele tuginevad soovitused.

Töökeskkonna mõõdistamine

Töökeskkonna parameetrite mõõdistamine on väga lahendus välja selgitamaks töökeskkonnas valitsevate ohtude tõsidust. Samuti aitavad akrediteeritud mõõdistuste läbiviimised leida kinnitust normidega võrreldavate parameetrite tõsisusest.

 

Akrediteerimisulatuses saab mõõta:

 • Sisekliima parameetrid (temperatuur, õhuniiskus, õhu liikumiskiirus)
 • Müra – töökohal, ruumides ja keskkonnas
 • Valgustatus töökohal
 • Vibratsioon – töökohal ja ruumides
 • Tolmu hulk õhus
 • Ventilatsioon – õhuvahetus, süsihappegaasi sisaldus õhus
 • Aeroobsete mikroorganismide hulk ruumi õhus
 • Radoonitaseme mõõtmine