E-Koolitus

[powr-form-builder id="10e718b1_1580892977"]
Koolitus on mõeldud:
 • Töökeskkonnaspetsialisti väljaõppeks
 • Töökeskkonnavolinike väljaõppeks
 • Töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppeks

Maksumus: Hind 59€+km

Õppekava: Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine) e-õpe

Õppekavarühm: Tööohutus
Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid

Õpiväljund: Koolituse läbinu on omandanud  teadmised töötervishoiu ja tööohutusealased nõuete täitmiseks ettevõttes  sh teadmised vajalike dokumentide koostamiseks.

Õpingu alustamise tingimused: Eesti keele oskus ja internetiühendusega arvuti või nutiseadme kasutamise võimalus.

Õppe kogumaht: 24 akadeemilist tundi (iseseisev e-õpe)

Lisainfo: Koolitus on avatud 14 päeva, loodame, et selle aja jooksul leitakse võimalus koolitus läbida. Koolitus on kirjalikus vormis (teooria, dokumentide näidised, näited/kommentaarid praktikast).

Koolitus on jagatud peatükkideks. Kogu materjalidega tutvumise lõpus on test. Testi tulemused saab kohe teada. Vajadusel saab testi uuesti teha.

Käsitletavad teemad:

 1. Tööohutusalased tegevused ettevõttes (kirjeldus, näidisvormid, soovitused)
  • Töökeskkonnaspetsialisti roll ja ülesanded
  • Töökeskkonnavoliniku roll ja ülesanded
  • Töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded
  • Esmaabi korraldus (esmaabivahendid, esmaabiandja, märgistus)
  • Riskianalüüsi koostamine
  • Tegevuskava riskitaseme vähendamiseks
  • Isikukaitsevahendite (IKV) väljastamine
  • Tervisekontroll
  • Sisekontroll
  • Töötajate juhendamine ja väljaõpe sh ohutusjuhendite koostamine
 1. Ohutu töökeskkonna loomine
  • Nõuded töökohale (sh töökeskkond, töövahend, olmeruumid)
  • Ergonoomia, töökohtade kohandamine, tööandja ennetustegevus töökohal
  • Ohualade märgistamine ja märguanded
  • Liikumisteed
  • IKV valimine- (IKV märgistused)
  • Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas
 1. Töökeskkonna ohutegurid, nende tuvastamine sh parameetrite mõõtmine
  • Füüsikalised ohutegurid
  • Keemilised ohutegurid
  • Bioloogilised ohutegurid
  • Füsioloogilised ohutegurid
  • Psühhosotsiaalsed ohutegurid
 1. Tööõnnetused, haigestumised ja kutsehaigused
  • Terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks
  • Tööõnnetused
  • Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral
  • Kutsehaigused ja tööga seotud haigused
  • Töötervishoiuteenuse osutamine
 1. Riiklik järelvalve ja seadusandlus
  • Tööinspektsioon
  • Riigiteataja kasutamise juhend
  • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS)
  • Töölepinguseadus ja selle rakendusaktid
  • TTOS muudatused alates 01.01.2019

Õpikeskkond: e-õppe keskkond

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse peale teadmiste kontrolli, mis on testi vormis.