Tulenevalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 13 lõige 1 punkt 3 on tööandja kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele. Riskianalüüsi tulemused vormistatakse kirjalikult ja neid säilitatakse 55 aastat.

Riskianalüüs on aluseks:

– Määrata tervisekontrolli vajadus;
– Määrata isikukaitsevahendite vajadus;
– Määrata ohumärgistuse vajadus;
– Töökeskkonna mõõdistamisel;
– Töötada välja ohutusjuhendid;
– Otsustada töökoha parendamise üle;
– Töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava koostamisel.

Riskianalüüsi 5 sammu:

  1. Selgitatakse välja ohutegurid ja vajadusel teostatakse töökeskkonna parameetrite mõõtmised. Selles punktid toimub teabe kogumine (ankeet, vestlus, vaatlus);
  2. Selgitatakse välja ohustatud inimesed;
  3. Hinnatakse riski suurust ja olemasolevate ohutusmeetmete rakendamise efektiivsust;
  4. Dokumenteeritakse tegevus
  5. Analüüsitakse tulemusi ja koostatakse tegevuskava riskide vähendamiseks.

 Hea töökeskkonna riskianalüüs aitab luua ühtse ja toimiva süsteemi töötervishoiu ja tööohutuse haldamiseks.